14 Okt 2011

Amalan Membaca

Usaha usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat - Presentation Transcript

 1. USAHA-USAHA MEMUPUK MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN MASYARAKAT
 2. PENDAHULUAN
  Sejakkecil , anak-anakdidedahkandenganilmu
  Pelbagaibahanbacaanbagisetiapperingkatusiaditerbitkan .
  Bermacam-macamjenisilmudidedahkankepadamasyarakat.
  Membacamerupakanintipatikejayaan yang amatditekanoleh agama Islam
  Berdasarkanfirman Allah SWT semasamenurunkanayatpertama Al Quran kepadaNabi SAW seterusnyadisebarkankepadaseluruhmanusia
  “ Bacalahdengannamatuhanmu yang menciptakansekalianmakhluk, Diamenciptakanmanusiadarisebukudarahbeku……..”
  ( Surah Al-’Alaq)
 3. USAHA 1: Segala-galanyabermuladirumah
  KELUARGA/MASYARAKAT
  Ibubapamendekatkananak-anakdenganbahan-bahanbacaan
  Menjadikankunjungankekedaibukusebagairutinbagiaktivitikeluarga
  Bahanbacaanilmiahmenjadihadiahutamabagimeraikankejayaandanharilahiranak
  Menjadikantokoh-tokohakademiksebagaiidolakeluarga – biodatatokoh-tokohinisentiasadiceritakankepadaanak-anak
  contoh
  Imam Al-Ghazalidihantarolehibunyabergurudalambidang agama sejakberusia lima tahun
  - Munculsebagaitokohilmuan Islam yang unggulsehinggakini . Buku yang dihasilkansejakseributahunlalumasihmenjadirujukanilmuan Islam sehinggakiniiaituIhyaUlumuddindalampelbagaibahasa.
 4. USAHA 2: PEMERINTAH
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  Melaksanakanbeberapadasar yang wajibdipatuhiolehsemuasekolahdaninstitusipendidikan
  • PROGRAM NILAM-tokohperingkatsekolah, daerah, negeridankebangsaan
  • PROGRAM SATU PELAJAR SEPULUH BUKU bagisetiaptahun
  Galakandisekolah
  Peraduanmengarangesei
  -pelajarperlumembacabagimenghasilkankarya yang berkualiti
  Pengucapanawamdiperhimpunan
 5. Usaha 3: AGENSI KERAJAAN YANG LAIN
  Kementerian/ DewanBahasadanPustaka/Perpustakaan Negara/InstitutTerjemahannegara Malaysia
  Televisyen, radio, internet menjadisaluranmenyampaikanmesejkepentinganmembaca
  -Iklan, rancangandokumentari,
  secaraberterusandapatmenyedarkanrakyattentangkepentinganmembaca
  KementerianPenerangandan Telekomunikasi danDewanBahasadanPustakasertaPerpustakaan Negara sebagaiagensi yang pentingdanberupayamenyebarkanmaklumatkepadaorangramai.
  Memperbanyakbahan-bahanbacaan yang diterjemahdaribahasaasingkebahasaMelayu
  -ilmudapatdikembangkandenganmudahkeranaminatmembacabertambahsebabrakyatmemahamiaopa=apa yang dibacaolehmereka
  IktibardarinegaraJepun; padaawalkebangkitanekononinegaranya…. Banyakbuku-bukuilmiahditerjemahkankedalambahasaJepun
  Kesannya: melahirkanbangsa yang gemarmembacadanakhirnyakiniJepunmenjadigergasiekonomidunia
 6. USAHA 4: PIHAK SWASTA MENERBITKAN BAHAN-BAHAN BACAAN
  Syarikat penerbitanmenghasilkankarya-karyailmiah /bukucerita yang berkualitiYANG LEBIH BANYAK
  Agensiswastamenyediaknruangmembaca yang sesuaikepadapelanggan-pelanggan
  Contoh: Gerabakbukudidalamkeretapi transit ringandi Kuala Lumpur.
 7. USAHA 5: PENGGUNAAN INTERNET SECARA OPTIMUM
  USAHA SEMUA PIHAK
  Memuatnaikbahan-bahanilmiah yang bermutubagisemuaperingkatusia
  • Internet merupakan medium komunikasi yang paling berkesanuntukmenyampaikandanmendapatkanmaklumat.
  • Sebahagianbesarmasamasyarakatkinidihabiskandenganmelayari internet
  • Sebahagianbesarmaklumatdapatdimuatturunsecarapercuma.
 8. FAEDAH-FAEDAH MEMBACA
  SOSIAL
  MASYARAKAT YANG BERPENGETAHUAN LUAS TENTANG PERKEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN GLOBAL
  MASYARAKAT MAHIR DALAM BIDANG MASING-MASING
  MASYARAKAT YANG BERANI BERSAING UNTUK MENINGKATKAN KEJAYAAN DIRI
  PENDIDIKAN
  MELAHIRKAN RAKYAT YANG BERPENDIDIKAN TINGGI
  MALAYSIA MAMPU MENJADI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA
  BANYAK INOVASI TERCIPTA KESAN DARI MINAT MEMBACA
 9. FAEDAH-FAEDAH MEMBACA
  EKONOMI
  KEPIMPINAN BEGARA
  GOLONGAN PEMIMPIN YANG BIJAK MEMIMPIN KERANA MEMILIKI ILMU YANG TINGGI DALAM PELBAGAI BIDANG
  - Contoh: Tun Dr. Mahathir Mohammed amatdiseganididuniakeranamampuberbicaradenganbaikdalampelbagaibidangsepertiekonomi
  Pengetahuan yang luasdalambidangprofesionalmampumeningkatkanekonominegara
  Pelaburluaryakinakankebolehanrakyat Malaysia keranamemilikiilmu yang luasdalambidangberkaitan.
 10. FRASA MENARIK
  PERIBAHASA/KATA HIKMAT
  BANGSA MEMBACA BANGSA BERJAYA
  MELENTUR BULUH BIARLAH DARI REBUNGNYA
  BERAT SAMA DIPIKUL,RINGAN SAMA DIJINJING
  SEGALA-GALANYA TERSEDIA DI DEPAN MATA
  BUDAYA ILMU
  ILMU KINI HANYA BERADA DI HUJUNG JARI
  ANTARA MAHU ATAU TIDAK
 11.  Info Kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia 1996 Literasi penduduk meningkat 93 peratus. 87 peratus penduduk benar-benar mengamalkan tabiat membaca. 79 peratus rakyat Malaysia membaca akhbar, majalah (47 peratus), buku (52 peratus) dan komik (32 peratus). Akhbar dipilih oleh kelompok berusia 15 tahun hingga 44 tahun. Majalah dibaca sebahagian besar kelompok berumur 15 tahun hingga 34 tahun. Minat membaca buku dan komik pula menurun selepas umur 24 tahun.
  SUMBER RUJUKANhttp://pergh.com/forum/uptown-pergh/budaya-membaca-rakyat-malaysia/msg188137/#msg188137
 12. FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT MALAYSIA KURANG MEMBACAhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0917&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_06.htm
  Membaca tidak menjadi budaya orang Malaysia
  Pengaruh suasana dan faktor sekeliling
  Harga buku yang dianggap mahal
  Berasakan membaca tidak penting
  ( sumber : utusan online